Условия за ползване

 

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящото споразумение определя правилата за обмен на електронни плащания, предоставени от GrandChange.cc. 

1.2. Онлайн услугата е специален ресурс в Интернет, с помощта на който се извършват борсови операции, наречен GrandChange.cc. 

1.3. Клиенти са както физически, така и юридически организации, които са решили да станат клиенти на GrandChange.cc. 

1.4. В бъдеще в текста на това споразумение Потребителят и GrandChange.cc ще бъдат наричани Страни. 

1.5. И двете страни се договориха, че този документ в електронна форма има същата правна сила като документ, сключен в писмена форма, който определя взаимодействието на страните, както юридическо, така и физическо лице, с услугата GrandChange.cc, която предоставя своите услуги.   

1.6. Този документ е публично споразумение (договор), в което Потребителят поема всички свои задължения, като подава подходящо онлайн заявление за предоставяне на определен вид услуга от услугата GrandChange.cc.  

 

2. Предмет на споразумението

2.1. GrandChange.cc предлага набор от услуги, описани в точка 4 от този документ, ако Потребителят отговаря на стандартните изисквания, описани в точка 9 от настоящото споразумение. Правилата за предоставяне на тези услуги се уреждат от вътрешния ред на Онлайн ресурса GrandChange.cc, който е даден в точка 5 от настоящото споразумение. 

2.2. След подписване на Сертификат за приемане на услугите, предоставяни от GrandChange.cc, Клиентът плаща за тези услуги, като взема предвид изискванията на този документ. 

 

3. Права и задължения на страните

3.1. Онлайн услугата GrandChange.cc се задължава: 

3.1.1. Съгласно правилата, описани в това споразумение, конвертирайте електронни пари, използвайки стандартни системи за електронни разплащания в съответствие с настоящото споразумение; 

3.1.2. В резултат на предоставянето на услуги за обмяна на валута, предоставете на Клиента както техническа, така и информационна помощ; 

3.1.3. В резултат на обменните операции спазвайте защитата на информацията за Клиенти и информация за времето, сумата на транзакцията и друга информация и ги изпращайте на Потребителя по негово искане. Данните за транзакции, извършени за превод на средства с помощта на различни разплащателни системи, имат статут на "поверителни" и не могат да бъдат разкривани; 

3.1.4. Не разкривайте информация за услугите по обменни операции на трети страни, с изключение на следните случаи: 

  • при наличие на валидна съдебна заповед, чието местоположение съвпада с местоположението на GrandChange.cc;

  • при получаване на искане от законодателните органи или организации за финансов мониторинг в района на действие на GrandChange.cc;

  • при получаване на съответни искания от партньори на платежни системи, изброени в това споразумение.

3.1.5. Използвайте данни за отстъпки, предоставени на Клиента; 

3.1.6. След получаване на жалба от Потребителя, преведете необходимата сума в личната му сметка или по разплащателната сметка на упълномощеното лице в съответствие с параграфи. 5, 5.4 и 5.6 от настоящото споразумение в рамките на 24 часа. 

3.2. Задължения на Потребителя: 

3.2.1. Предоставете информация за личните си данни и посочете подробностите за прехвърляне на средства; 

3.2.2. Посочете валиден имейл адрес; 

3.2.3. Организирайте по имейл, получавайте системни известия. Осигурете използването на Интернет, използвайки стационарни компютърни системи или други електронни устройства. Инсталирайте текущите версии на антивирусната програма, която е необходима за работа в системата GrandChange.cc в защитен режим;  

3.2.4. Водете се от изискванията на този документ; 

3.2.5. В случай на пълно или частично нарушение при превода на необходимите средства към вашата сметка или към сметката на довереник, информирайте администрацията на GrandChange.cc за това. Също така докладвайте за всички нарушения в съответствие с изискванията на параграфи. 5.4, 5.5, 5.6 от настоящото споразумение. Уведомяването за нарушение на сроковете за преводни операции трябва да бъде изпратено до администрацията на GrandChange.cc, не по-късно от един месец от датата на крайния срок за получаване на средства по сметката. Ако крайният срок за подаване на Известието е нарушен, спорните средства остават на разположение на GrandChange.cc; 

3.2.6. Спазвайте изискванията на действащото законодателство при извършване на операция по прехвърляне; 3.2.7. Не използвайте различни маркировки на трафика. 

3.3. Онлайн услугата GrandChange.cc има право на: 

3.3.1. При надграждане или извършване на техническа работа, спрете услугата за известно време; 

3.3.2. В случай, че е дошло искане от партньори на платежни системи или е получена жалба от Потребителя за незаконни действия от страна на трети страни, преустановете операцията до изясняване на причината за тази жалба; 

3.3.3. Предоставят отстъпки за техните услуги по свое усмотрение; 

3.3.4. Задайте размера на комисионната при борсови транзакции; 

3.3.5. Не предоставя услуга на Клиента, без да посочва съответна причина; 

3.3.6. Ако възникне грешка по време на изпълнението на услуга, свързана с обмена, поискайте от Потребителя необходимата информация за такава операция, използвайки необходимите комуникационни ресурси като електронна поща, мобилни комуникации, екранни снимки на грешната операция и др .; 

3.3.7. В случай на нарушение от Потребителя на етични принципи на поведение, спрете всяко взаимодействие с него, включително ако не се задават въпроси по темата на операцията и не се предоставят необходимите данни на службата за поддръжка; 

3.3.8. Спиране на операцията по обмен на средства, позовавайки се на параграфи. 5.4, 5.5, 5.6 от настоящото споразумение и неговите правила; 

3.3.9. Ако е невъзможно да се идентифицира Потребителят, спрете да извършвате операцията по обмен на средства и не възстановявайте такива средства, докато неговата самоличност не бъде изяснена; 3.3.10. Ако Потребителят не изпълни задълженията си в съответствие с изискванията на точка 3.2.7 от настоящото споразумение, блокирайте го, включително съответния източник на преходи или генератор; 

3.3.11. В случай на незаконно обогатяване на Потребителя със средства при извършване на операция за размяна в системата GrandChange.cc или в други обменни услуги, блокирайте операцията и спрете изпълнението на заявлението, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства по случая, включително невъзстановяване на неправомерно получени средства. 

 

4. Услуги, n redostavlyaemye GrandChange.cc

4.1. GrandChange.cc предоставя услуги за превод на електронни пари чрез платежните системи и банките, посочени на уебсайта; 

4.2. GrandChange.cc не е задължен да проверява Потребителя относно законния произход на средствата при извършване на операция по обмен. 

 

5. Регулиране на борсовата операция

5.1. Обменната операция започва веднага след получаването на електронни пари от Клиента. Ако след получаване на заявление от Клиента средства от него няма да бъдат получени в рамките на двадесет минути, тогава това приложение е спряно от услугата GrandChange.cc. Освен това, ако средствата са получени за повече от двадесет минути, например за криптовалута това са деветдесет минути, тогава приложението ще бъде изпълнено, като се вземе предвид валутният курс, действащ през периода на получаване на пари от Потребителя. 

5.2. Обменната операция се счита за завършена, когато средствата бъдат кредитирани изцяло по разплащателната сметка на Клиента.  

5.3. След началото на транзакцията Клиентът вече не може да я спре. 

5.4. В случай, че сумата, получена от Клиента за операцията по обмен, не съвпада с посочената в заявлението, администрацията на GrandChange.cc спира услугата. В бъдеще, в резултат на изпращането на обжалване от потребителя в съответствие с точка 3.2.5 от този документ, възобновете операцията, за да платите съответните средства, като вземете предвид лихвения процент, който е бил в сила в началото на операцията. 

5.5. В случай, че Потребителят е посочил грешни или невалидни данни за банковата сметка, операцията за обмен на електронни пари се спира. Възстановяванията се извършват, след като Потребителят подаде жалба в съответствие с изискванията на точка 3.2.5 от настоящото споразумение. От сумата на върнатите средства се заплаща комисионна за транзакцията и неустойка в размер на 2% от общата сума на транзакцията. 

5.6. В случай, че Потребителят промени бележките към извършеното плащане или извърши плащане от чужда сметка, такава транзакция се блокира. Възстановяването в резултат на такава операция се случва, след като Потребителят подаде заявка в съответствие с точка 3.2.5 от настоящото споразумение, минус комисионна, равна на 1% от общата сума на транзакцията. 

5.7. Ако операцията за обмен се извършва с помощта на биткойн криптовалута, тогава времето за такава операция зависи от условията на работа на услугата Bitcoin. Такава транзакция може да продължи поне петнадесет минути и да продължи до 2-3 дни, в зависимост от състоянието на натоварване на услугата Bitcoin. GrandChange.cc не може да носи отговорност за продължителността на сделките за обмяна на валута в системата на Биткойн.   

 

6. Отговорност на страните и техните гаранции

6.1. За неправилни действия, когато Потребителят работи в системата GrandChange.cc или неправилно попълва заявление за размяна на средства и евентуални неточности в него, администрацията на ресурса на услугата не носи никаква отговорност, включително възстановяване на суми, и услугата не е отменя се, ако парите са кредитирани по сметката с неверни данни. 

6.2. Администрацията на GrandChange.cc не носи отговорност за щетите, причинени от Потребителя и материални загуби, в резултат на което стана невъзможно използването на оборудването или отделните му части. 

6.3. GrandChange.cc не носи отговорност за работата на платежните системи и банките, които са причинили закъснения или грешки при извършване на плащания. 

6.4. GrandChange.cc не носи отговорност за загубите, направени от Потребителя, за пропуснати ползи, както и за други разходи, възникнали в резултат на неговото неразбиране на цените и тарифите за услугата, както и други субективни фактори. 

6.5. GrandChange.cc не носи отговорност за загуби, възникнали в резултат на допуснати грешки, както и закъснения в изпълнението на електронни транзакции и плащания. 

6.6. Потребителят потвърждава законността на борсовите операции и че е собственик на средствата, участващи в сделки на правно основание.   

6.7. В случай на загуби по време на работата с услугата, преки или непреки, Потребителят гарантира тяхното обезщетение.  

 

7. Условия за промяна на информацията

7.1. Администрацията на GrandChange.cc си запазва правото да променя и допълва условията на настоящото споразумение по всяко време. Новите правила за услуги влизат в сила от момента на публикуването им в онлайн ресурса. 

 

8. Форсмажорни обстоятелства

8.1. В случай на действия, които са извън контрола на страните и които не могат да бъдат променени поради тяхната непреодолима сила, те са напълно освободени от задължения за изпълнение на условията на това споразумение, включително възникване на природни бедствия, терористични действия, пожари и войни, както и хакерски атаки, масови граждански вълнения и др. Характерът на непреодолимата сила също има провал в работата на електрозахранването, липса на интернет връзка и други причини извън контрола на страните. 

 

9. Задължителни условия за провеждане на борсови операции

9.1. Забранено е използването на GrandChange.cc за извършване на незаконни и измамни действия. Потребителят се съгласява, че за извършване на каквато и да е незаконна операция или действие, спрямо него ще бъде приложена санкция в съответствие с действащия закон в страната, в която е извършена тази незаконна операция. 

9.2. В съответствие с исканията на законодателни органи, партньори на други платежни системи или страни, чиито права са нарушени, GrandChange.cc има право да им предоставя данни за извършването на действия в нарушение на закона, ако тяхната незаконност бъде доказана. 

9.3. Услугата за обмен се счита за завършена, ако Ползвателят е изтеглил средства от електронния портфейл в пълен размер, докато той е лично отговорен за законния източник на техния произход. GrandChange.cc не е задължен да проверява легитимността на източника на получаване на електронни средства. 

9.4. Администрацията на GrandChange.cc не носи отговорност за извършване на действия за обмен на електронни пари от упълномощени лица на Потребителя. 

9.5. След потвърждаване на действията си "Съгласен съм с правилата за обмен", Потребителят поема всички задължения по това Споразумение.